Tipi 4 – 281 m²

Shtëpi individuale
  • Duke u ndërtuar

  • 139.6 m²

  • Shtëpi Varg

Tipi 5 – 158 m²

Shtëpi dyshe
  • Duke u ndërtuar

  • 207.2 m²

  • Shtëpi Varg

Tipi 6 – 146 m²

Shtëpi dyshe
  • Duke u ndërtuar

  • 281 m²

  • Shtëpi Individuale